Industry Updates with tags , , 26 January, 2010

52 mẫu quảng cáo thú vị và sáng tạo

Xin giới thiệu 52 mẫu quảng cáo hết sức thú vị và sáng tạo của những công ty quảng cáo hàng đầu. Click vào đường link để xem thông tin chi tiết về quảng cáo (công ty thiết kế và giải thưởng…).

1. Volkswagen Touareg – Goat ad

Volkswagen-touareg-most-interesting-and-creative-ads

2. Bose Noise – Waterfall

Boose-noise-most-interesting-and-creative-ads

3. Pepsi Twist

Pepsi-twist-most-interesting-and-creative-ads

4. Silan Wrestling

Silan-wrestling-most-interesting-and-creative-ads

5. Spicy Pringles

Spicy-pringles-most-interesting-and-creative-ads

6. Magic Scotch

Magic-scotch-most-interesting-and-creative-ads

7. Burger King

Burger-king-most-interesting-and-creative-ads

8. Minery – Foot Care

Minery-foot-care-most-interesting-and-creative-ads

9. Life Buoy Dog

Lifebuoi-dog-most-interesting-and-creative-ads

10. Timotei Hair Care

Timotei-hair-most-interesting-and-creative-ads

11. Stop Pain in Africa

Stop-pain-africa-most-interesting-and-creative-ads

12. Toyo Octopus

Toyo-octopus-most-interesting-and-creative-ads

13. The Big Pipe

Big-pipe-most-interesting-and-creative-ads

14. Shaq Oneal

Shaq-oneal-most-interesting-and-creative-ads

15. Maglite Gallery

Maglite-gallery-most-interesting-and-creative-ads

16. Arena Predator

Arena-predator-most-interesting-and-creative-ads

17. Recycling Robot

Recycling-robot--most-interesting-and-creative-ads

18. Safari – Gorilla Show

Gorilla-show--most-interesting-and-creative-ads

19. Dense Smoke

Dense-smoke--most-interesting-and-creative-ads

20. McCormick Fish

Mccormick-fish--most-interesting-and-creative-ads

21. Verbal Abuse

Verbal-abuse--most-interesting-and-creative-ads

22. Pasta

Pasta-most-interesting-and-creative-ads

23. Big Spills

Big-spills--most-interesting-and-creative-ads

24. Bad Dog Breath

Bad-breath--most-interesting-and-creative-ads

25. Fight Smoking

Fight-smoking--most-interesting-and-creative-ads

26. Gilette Ambient

Gilette-ambient--most-interesting-and-creative-ads

27. Seat Leon

Seat-leon--most-interesting-and-creative-ads

28. Soho High Heels

High-heels--most-interesting-and-creative-ads

29. Breath Right – Train, Band, Bikes

Breath-train--most-interesting-and-creative-ads

30. Kiss My Glass

Kiss-glass-most-interesting-and-creative-ads

31. VS: USA

Vs-usa-most-interesting-and-creative-ads

32. Volkswagen Jetta – A trip to the beach

Volkswagen-jetta-most-interesting-and-creative-ads

33. Amnesy International – Changing the world

Amnesy-international-most-interesting-and-creative-ads

34. Free Your Sport

Free-sport-most-interesting-and-creative-ads

35. Symantec Baby

Symantec-baby-most-interesting-and-creative-ads

36. Fresh Step – Cross-legged Cats

Fresh-step-most-interesting-and-creative-ads

37. Yoga Position

Yoga-position-most-interesting-and-creative-ads

38. Play Baseball

Play-baseball-most-interesting-and-creative-ads

39. Pattex Glue – Creating Couples

Pattex-glue-most-interesting-and-creative-ads

40. Sisal Biliard

Sisal-biliard-most-interesting-and-creative-ads

41. Decathlon – Better Gear

Better-gear-most-interesting-and-creative-ads

42. Comedy Central – Now Eco Friendly Format

Comedy-central-most-interesting-and-creative-ads

43. MTV Satellite

Mtv-satellite-most-interesting-and-creative-ads

44. Ikea – Free Home Delivery

Home-delivery-most-interesting-and-creative-ads

45. Findus Fraich’Frites Granny’s Fries without Granny

Granny-fries--most-interesting-and-creative-ads

46. Eco Coffins

Eco-coffins-most-interesting-and-creative-ads

47. Public Toilets

Public-toilets--most-interesting-and-creative-ads

48. Glassex – For Good Magicians

Glassex-cleaner--most-interesting-and-creative-ads

49. WWF Lungs

Wwf-lungs-most-interesting-and-creative-ads

50. Alka Seltzer

Alka-seltzer-most-interesting-and-creative-ads

51. Vegetarians Restaurant

Vegetarian-restaurant-most-interesting-and-creative-ads

52. Pedigree Light Flower

Pedigree-light-most-interesting-and-creative-ads

Archives