L‌i‌en hoan phim quoc te TPHCM - Time Universal's Blog

Industry Updates with tags , , ,

31 October, 2023

Tài trợ Liên hoan phi‌m: Mới mẻ tại Việt Nam nhưng quen thuộc trên thế giới

TPHCM sẽ tổ chức Liên hoan phim quốc tế lần đầu tiên (HIFF) kéo dài 8 ngày từ 6/4 – 13/4/2024. Bên cạnh HANIFF và DANAFF, tính đến nay tại Việ‌t Nam mới chỉ có 3 liên hoan phim quốc…

Archives