wearable technology

Account Corner with tags , , , , , , , ,

23 July, 2015

Những kỹ năng cần thiết cho các Agency trong 2015

Sự phát triển vượt bậc của công nghệ đang kéo theo sự thay đổi của chiến lược và phương thức marketing hiện nay. Những khái niệm mới xuất hiện và kèm theo là những yêu cầu về kỹ năng mới…

Những kỹ năng cần thiết cho Agency 2015

Archives