data - Time Universal's Blog

Account Corner with tags , , , , ,

04 August, 2015

Trang bị kỹ năng phân tích cho Digital Team

Dữ liệu (data) đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các marketer đưa ra quyết định chính xác khi triển khai các chương trình/kế hoạch marketing thay vì dựa vào cảm tính. Để tổng hợp được những số liệu,…

báo cáo định kỳ

Archives